Zasady etyki

Podstawową zasadą etyczną, którą kieruje się redakcja pisma, jest wymóg jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji. Obejmuje ona obowiązek wskazania wszelkich źródeł lub osób przyczyniających się do merytorycznego, finansowego lub rzeczowego udziału w przygotowaniu tekstu przekazanego redakcji do druku.

Wkład ten powinien być ujawniony i w miarę możliwości proporcjonalnie oddawać relacje między pracą własną Autora a pracami lub wynikami badań innych Autorów wykorzystywanymi w tekście. Korzystanie z cudzego dorobku każdorazowo powinno zostać odnotowane w odpowiednim przypisie i z należytą starannością. Dotyczy to Autorów wszystkich tekstów zamieszczanych na łamach pisma, a także wszelkich materiałów pochodzących od redakcji bez względu na stopień naukowy i zależności służbowe.

Niedopuszczalne jest zatem zastępowanie podawania rzeczywistego autorstwa wykonywanych badań jedynie przez ogólnikowe podziękowania. Wszelkie praktyki, które eliminują informacje lub pomniejszają znaczenie uczestnictwa osób trzecich w powstaniu tekstu zwane „ghostwriting”, oceniane są jako naganne. Podobnie piętnowane jest zjawisko zwane „guest authorship” polegające na współsygnowaniu artykułu przez osobę, która nie uczestniczyła lub uczestniczyła w sposób marginalny w powstaniu tekstu.

Wymienione wyżej zjawiska, a w szczególności „ghostwriting” i „guest authorship” będą zwalczane. Oznacza to, że wszelkie wykryte przypadki tekstów lub Autorów naruszających podane zasady będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji naukowych, promotorów, towarzystw i stowarzyszeń naukowych), w których osoba dopuszczająca się takich praktyk jest zatrudniona lub we współpracy z którymi prowadzi badania naukowe. Ponadto Autorzy oddający do druku swoje teksty zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia o samodzielności przeprowadzonych badań i wyłącznym udziale własnym w powstawaniu tekstu lub wskazaniu wszystkich osób mających udział w powstaniu tekstu (z podaniem afiliacji i innych informacji o ewentualnym udziale stron trzecich).